Splošni pogoji in določila

SPLOŠNI POGOJI
E-SHOP LEDAKCIJA

 
Člen I
Splošne določbe in opredelitve

 1. Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "Splošni pogoji poslovanja") urejajo pravice in obveznosti družbe LEDart s.r.o. s sedežem na Vajnorská 127/E, 83104 Bratislava, Slovaška republika, matična številka: 500 205 52, ID za DDV: SK2120146798 , ID za DDV: 2120146798 , vpisane v poslovni register Okrožnega sodišča Bratislava I, oddelek: Sro, vložek št. 107108/B, (v nadaljevanju"Prodajalec") in kupec (v nadaljevanju "Kupec") pri nakupu blaga, ki ga prodajalec ponuja prek e-trgovine na prodajalčevi spletni strani www.ledakcija.si (v nadaljevanju "ledakcija. sk") in so sestavni del kupoprodajne pogodbe, sklenjene med kupcem in prodajalcem na daljavo prek spletne strani e-trgovine (v nadaljevanju "Kupoprodajna pogodba") (prodajalec in kupec skupaj v nadaljevanju "Stranki").
 2. Ti splošni pogoji veljajo na območju Evropske unije za nakup blaga, naročenega prek elektronske trgovine (v nadaljevanju "E-trgovina") na spletni strani ledakcija.si.
 3. VZ začnejo veljati z dnem objave na spletnem mestu ledakcija.si.
 4. Vsa razmerja med kupcem in prodajalcem, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, urejajo ustrezne določbe zakona št. 513/1991 Coll., trgovinski zakonik, kakor je bil spremenjen. Če je kupec potrošnik v smislu člena 52(3) zakona št. 40/1964 Coll., civilni zakonik, s spremembami, tj. če gre za kupca, ki pri sklepanju in izvajanju pogodbe ne deluje v okviru svoje trgovske ali druge poslovne dejavnosti, se za razmerja, ki niso urejena s temi splošnimi pogoji, uporabljajo ustrezne določbe zakona št. 40/1964 Coll., civilni zakonik, s spremembami.
 5. Pravice kupca v razmerju do prodajalca, ki izhajajo iz zakona št. 250/2007 Coll. 372/1990 Coll. o prekrških, kakor je bil spremenjen, in Zakon št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov prodajalca, ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov, ti splošni pogoji poslovanja ne vplivajo.
 6. Kupec je fizična oseba, registrirana v sistemu, ali pravna oseba, ki elektronsko naroči blago prek e-trgovine na ledakcija.si.
 7. Elektronsko naročilo pomeni poslan elektronski obrazec, ki vsebuje podatke o kupcu, seznam naročenega blaga iz ponudbe E-trgovine na ledakcija.si in skupno ceno tega blaga, ki ga obdela sistem E-trgovine.
 8. Tovarna pomeni vse izdelke, navedene v prodajalčevem veljavnem ceniku na ledakcija.si.
 9. Nadzor nad dejavnostmi prodajalca:

Slovenska trgovinska inšpekcija (SOI) 
Inšpektorat SOI za regijo Bratislava
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
 

 1. Kontaktni podatki prodajalca za kupce:

  LEDart s.r.o.

Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava
Tel: +421 917 48 28 99

E-mail: ledakcija@ledakcija.si
 
Člen II
Naročilo

 1. Za veljavnost elektronskega naročila je treba resno in popolno izpolniti prijavni obrazec.
 2. Prodajalec ni odgovoren za morebitno zamudo pri dostavi in za morebitno škodo, ki bi nastala, če kupec ob registraciji ne bi vnesel vseh zahtevanih podatkov in/ali nepravilno izpolnil registracijski obrazec. Prodajalec prav tako ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi kupcu nastala, če bi kupec pozabil svoje geslo za dostop in/ali če bi geslo za dostop kupca brez prodajalčeve krivde prišlo v roke nepooblaščenim osebam.
 3. Prijeto elektronsko naročilo se šteje za osnutek nabavne pogodbe in je zavezujoče.
 4. Nakupna pogodba med prodajalcem in kupcem nastane na podlagi zavezujoče potrditve elektronskega naročila v prodajalčevem sistemu. Prodajalec je dolžan kupcu poslati potrdilo o sklenitvi pogodbe in z&nbspelektronskim sporočilom (na kupčev elektronski naslov, naveden v elektronskem naročilu) potrditi vsebino kupčevega elektronskega naročila takoj po njegovi dostavi prodajalcu, sicer se šteje, da kupoprodajna pogodba med strankama ni sklenjena. Kupec je dolžan preveriti vsebino elektronskega naročila, ki ga je prodajalec navedel v elektronskem sporočilu. V primeru kakršnih koli neskladij glede vsebine elektronskega naročila, ki ga je potrdil prodajalec, je kupec dolžan obvestiti prodajalca z elektronskim sporočilom, poslanim na elektronski naslov ledakcija@ledakcija.si.
 5. Za bistvene elemente elektronskega naročila se štejejo:

  1       Identifikacija kupca, tj. firma ali ime in priimek, sedež/prebivališče, matična številka, številka DDV, kontakt (telefonski in elektronski naslov); 

5.2       Šifra naročenega blaga po katalogu ali tudi njegovo ime;

5.3        Količina naročenega blaga;


Če naročilo ne vsebuje elementov iz prejšnjega člena, se šteje za nepopolno. V takem primeru bo prodajalec poskušal stopiti v stik s kupcem in ga pozval, naj odpravi pomanjkljivosti elektronskega naročila in ga po potrebi pojasni in/ali dopolni. V trenutku, ko prodajalec prejme podatke, ki pojasnjujejo in/ali dopolnjujejo elektronsko naročilo, se elektronsko naročilo šteje za popolno.

Člen III
Preklic naročila

 1. Kupec ima pravico preklicati elektronsko naročilo brez navedbe razloga kadar koli, preden ga prodajalec zavezujoče potrdi.
 2. Prodajalec si pridržuje pravico do preklica naročila ali njegovega dela v naslednjih primerih:

  1       V primeru naročila po povzetju naročila ni bilo mogoče potrditi na zavezujoč način (napačna telefonska številka, nedostopen, ne odgovarja na e-pošto itd.)

2.2       Blago se ne proizvaja ali dobavlja več ali pa se je cena
dobavitelja blaga bistveno spremenila. Če pride do takšnega primera, bo prodajalec nemudoma stopil v stik s kupcem in se z njim dogovoril o nadaljnjem ravnanju. V primeru, da je kupec že plačal del ali celotno kupnino, mu bo ta znesek vrnjen brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh od dneva, ko prodajalec ugotovi zgoraj navedena dejstva.

 
 
Člen IV
Poštnina in embalaža

 1. V primeru, da vrednost kupčevega naročila presega znesek 99 EUR (z besedo: devetindevetdeset evrov), prodajalec ne zaračuna poštnine in embalaže, razen če kljub dogovoru kupca s kurirsko službo blaga ni mogoče uspešno dostaviti v dogovorjenem času in kraju dostave kupcu ali če prodajalec blago vrne kupcu zaradi neupravičene reklamacije.
 2. V primeru, da vrednost kupčevega naročila ne presega zneska 99 EUR (z besedo: devetindevetdeset evrov), prodajalec zaračuna pakiranje in poštnino v višini 2,99 EUR za paket, težak do 1 kg, 3,49 EUR za paket, težak od 1,01 kg do 2 kg, 3,79 EUR za paket, težak od 2,01 kg do 3 kg, in 4 EUR za paket, težak več kot 3 kg, v primeru, da kupec blago dostavi prek kurirske službe Slovak Parcel Service. Pri plačilu po kurirski službi Slovak Parcel Service bo prodajalec zaračunal pristojbino v višini 1 EUR za storitev "Pošiljka po povzetju", ki se prišteje k ceni prevoza.
 3. Prodajalec ne zaračuna poštnine in pakiranja, tudi če kupec odda blago v prodajalčevo kamnito trgovino, v kateri osebno prevzame blago. Dostava blaga in njihovo osebno zbiranje je mogoče izključno v trgovini:

 

Vajnorska 127/E

831 04

Bratislava

 

 1. V primeru uporabe storitve "Parcel Machine" je blago poslano s Slovak Parcel Service po plačilu celotnega zneska naročila na prodajalčev račun na podlagi predračuna, poslanega na kupčev elektronski naslov. V tem primeru prodajalec zaračuna stroške pakiranja in pošiljanja v višini 3 EUR.

 


Člen V
Pogoji dostave

 1. Prodajalec bo blago, naročeno elektronsko prek e-trgovine  kupcu glede na razpoložljivost posamezne vrste blaga in prodajalčeve operativne zmogljivosti poslal v najkrajšem možnem času, najpozneje v 7 delovnih dneh od datuma, ko je prodajalec potrdil prejem kupčevega elektronskega naročila, na kraj dostave, ki je naveden v elektronskem naročilu, tako da bo blago kupcu dostavljeno najpozneje v 14 dneh od datuma, ko je prodajalec potrdil prejem kupčevega elektronskega naročila. Ne glede na rok iz prejšnjega stavka ima prodajalec pravico, da za izbrano blago določi drugačen dobavni rok, pri čemer upošteva posebnosti in razpoložljivost zadevnega blaga.
 2. Prodajalec kupca obvesti o odpremi blaga po elektronski pošti (e-pošti) na e-poštni naslov, ki ga je kupec navedel v elektronskem naročilu.
 3. Goods se dostavi s kurirsko službo na naslov kraja dostave, ki ga kupec navede v elektronskem naročilu. Kurirska služba bo pred dostavo blaga kupcu telefonsko kontaktirala kupca in se z njim zavezujoče dogovorila o točnem času dostave blaga kupcu. Če kupec ni prisoten na kraju dostave ob času, dogovorjenem s kurirsko službo, in ne pooblasti druge osebe za prevzem blaga, je kupec odgovoren za škodo, ki je prodajalcu in/ali kurirski službi nastala zaradi neuspešne dostave blaga kupcu. Stroške ponovne dostave blaga kupcu nosi kupec.
 4. Varnost blaga preide na kupca po prejemu in plačilu kupnine.
 5. Pošta blaga vedno vsebuje račun. Kupec mora ob prejemu blaga preveriti, ali je embalaža, v kateri je blago zapakirano, nepoškodovana, in podpisati dokument o prejemu pošiljke. V primeru poškodb je treba pri prevozniku - kurirski službi na kraju dostave blaga sestaviti poročilo o pomanjkljivostih, ugotovljenih med prevozom. Če kupec sprejme blago kljub očitni poškodbi embalaže, prodajalec iz tega razloga ne bo priznal nobenih poznejših zahtevkov.
 6. Za nepoškodovano, neodprto, originalno pošiljko se šteje le pošiljka, ki je nepoškodovana, neodprta, originalna, če je prekrita s prodajalčevim zaščitnim trakom. Prevoznik kupcu izroči blago po posameznih kosih in na kraju samem sestavi zapisnik. Prevoznik je odgovoren za vso tako nastalo škodo.
 7. Prodajalec dobavlja blago izključno na ozemlju Slovaške republike.
 8. Dobava blaga na ozemlje držav članic Evropske unije ali drugih držav se opravi na podlagi predhodnega soglasja in medsebojnega pisnega dogovora o ceni poštnine in pakiranja ter drugih pogojih dostave med kupcem in prodajalcem.
 9. Kupec pregleda vsebino pošiljke, zlasti morebitne mehanske poškodbe. O tem je treba obvestiti prodajalca najpozneje v 24 urah po prejemu pošiljke. Prijava škode na pošiljki po 24 urah od prejema ne bo sprejeta.

 
Člen VI
Cenovni pogoji

 1. Kupna cena blaga, ki ga prodajalec ponuja prek spletne strani ledakcija.si, je vedno navedena ob izbranem blagu. Nabavna cena je vedno navedena z davkom na dodano vrednost, razen če ni navedeno drugače.
  2.      Prodajalec si pridržuje pravico enostransko prilagoditi (zvišati/znižati) cene blaga, navedenega na ledakcija.si, s tem, da nove cene blaga veljajo za kupca na dan njihove objave na ledakcija.si. Takšna prilagoditev cene ne velja za blago, ki ga je kupec že naročil. V primeru, da je cena katerega koli blaga na ledakcija.si očitno napačna, npr. če je blago splošno dostopno in splošno znano, njegova cena pa se razlikuje od običajne cene, ali pa je zaradi sistemske napake cena blaga prikazana kot "0 EUR" ali "1 EUR", prodajalec ni dolžan dobaviti blaga po napačni ceni, lahko pa kupcu ponudi dobavo blaga po pravilni ceni. Če se kupec v tem primeru ne strinja s pravilno ceno blaga, lahko odstopi od kupoprodajne pogodbe.
   

Člen VII
Plačilni pogoji

1.      Plačila se izvajajo v EUR, pri čemer prodajalec zahteva enega od naslednjih načinov plačila: 

1. 1       PLAČILO OB DOSTAVI: Pri tem načinu plačila kupec plača celoten znesek za blago, navedeno v elektronskem naročilu, neposredno kurirju ob prejemu blaga od kurirja;
1. 2.      BANČNO PRENOSILO: Blago bo odpremljeno po nakazilu kupnine za blago na prodajalčev račun pri  Tatra banki, a.s., IBAN: SK59110000000000002942050764
Variabilni simbol: uporabite številko vašega elektronskega naročila.

 
1. 3        PLAČILO V TRGOVINI PRI PREJEMU BLAGA:       S tem načinom plačila kupec plača naročeno blago z gotovino v trgovini, kjer mu je bilo blago dostavljeno. Plačilo v prodajalčevi trgovini Ledakcija na naslednjem naslovu:
 
-Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava
 
Člen VIII
Garancijski pogoji in garancijski rok

 1. Kupcu se za dobavljeno blago odobri garancijsko obdobje od 24 do 60 mesecev. Garancijski rok začne teči na dan dobave blaga kupcu.
 2. Vsemu blagu, kupljenemu pri prodajalcu, je ob dostavi kupcu priložen račun (dokazilo o nakupu blaga), ki služi tudi kot garancijski dokument.
 3. Vrača se lahko samo blago, kupljeno pri prodajalcu in v celoti plačano.
 4. Kupec je dolžan ob uveljavljanju reklamacije dostaviti na naslov sedeža prodajalca reklamirano blago čisto, mehansko nepoškodovano, vključno z zahtevanimi dokumenti.
 5. Reklamacija blaga je brezplačna, kupec pa ima pravico do povračila potrebnih stroškov, ki so nastali v zvezi z uveljavljanjem pravic iz odgovornosti za napake, tj. z reklamacijo.
 6. Podrobnosti in postopek reklamacije blaga ureja Reklamacijski postopek, objavljen na spletni strani ledakcija.si.
 7. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi nepravilnega ravnanja, nesreč, obrabe, uporabe izdelka v nasprotju z namenom, ki ga je določil proizvajalec, neupoštevanja navodil za uporabo.
  Garancija prav tako ne krije poškodb zaradi atmosferskih vplivov, prenapetosti, mehanskih poškodb izhodnih delov in napajalnih sklopov.


Člen IX
Okoliščine, ki izključujejo odgovornost zaradi nemožnosti izpolnitve

 1. Nobena od strank ni odgovorna za nezmožnost izpolnitve v primeru višje sile.
 2. Za višjo silo se štejejo dogodki, ki jih pogodbenici nista mogli predvideti in preprečiti niti z največjo strokovno skrbnostjo, na katere nimata vpliva, zlasti vojna, upori, stavke, naravne nesreče, spremembe zakonodaje in drugo.
 3. V primeru, da pride do dogodka iz klavzule 2, se morata pogodbenici o tem brez nepotrebnega odlašanja medsebojno obvestiti.
 4. Vzrok nepričakovanih tehničnih ali logističnih napak izvzema prodajalca iz dogovorjenih obveznosti.


Člen X
Potrošniške pogodbe in obvestilo o pravici do odstopa

 1. V primeru, ko je kupoprodajna pogodba sklenjena z uporabo sredstev komuniciranja na daljavo (v tem primeru elektronsko poslovanje na internetu) in v primeru, ko je prodajalec kupcu kot potrošniku pravočasno in pravilno posredoval informacije o pravici do odstopa od pogodbe v skladu s členom 3(1)(h) Zakona št. 102/2014 Zb. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe, sklenjene na daljavo, ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih poslovnih prostorov, ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov (v nadaljevanju "Zakon o varstvu potrošnikov"), ima kupec kot potrošnik pravico odstopiti od prodajne pogodbe tudi brez navedbe razloga v smislu prvega odstavka 7. člena Zakona o varstvu potrošnikov v roku 14 (štirinajstih) dni od prevzema blaga. V smislu četrtega odstavka 7. člena Zakona o varstvu potrošnikov se šteje, da je potrošnik prevzel blago v trenutku, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo določi potrošnik, razen prevoznika, prevzel vse dele naročenega blaga, ali če:
 2. a)    blago, ki ga je potrošnik naročil z enim naročilom, je dobavljeno ločeno, ob prevzemu blaga, ki je bilo dobavljeno nazadnje,
  b)    dobavlja blago, sestavljeno iz več delov ali kosov, ob prevzemu zadnjega dela ali kosa,
  c)      dobavlja blago večkrat v določenem obdobju, ob prevzemu prvega dobavljenega blaga.
 3. Če je prodajalec kupcu kot potrošniku posredoval informacije v skladu s točko h) prvega odstavka 3. člena Zakona o varstvu potrošnikov šele naknadno, vendar najpozneje v 12 mesecih od začetka teka odstopnega roka v skladu s prvim odstavkom tega člena teh splošnih pogojev poslovanja, odstopni rok poteče 14 (z besedo: štirinajst) dni po datumu, ko je prodajalec naknadno izpolnil informacijsko obveznost. Če prodajalec kupcu kot potrošniku niti v dodatnem roku iz prejšnjega stavka ne posreduje informacij v skladu s točko h) prvega odstavka 3. člena Zakona o varstvu potrošnikov, odstopni rok poteče 12 mesecev in 14 dni po začetku teka odstopnega roka v skladu s prvim odstavkom tega člena teh splošnih pogojev poslovanja. Kupec lahko od pogodbe, katere predmet je dobava blaga, odstopi tudi pred začetkom odstopnega roka.
 4. Kupec kot potrošnik ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet je
  a) opravljanje storitve, če se je opravljanje storitve začelo z izrecnim soglasjem potrošnika in je potrošnik izjavil, da je bil ustrezno poučen, da z izražanjem tega soglasja izgubi pravico do odstopa od pogodbe po popolni izvedbi storitve, in če je bila storitev v celoti opravljena,
  (b) prodajo blaga ali opravljanje storitev, katerih cena je odvisna od gibanja cen na finančnem trgu, na katerega prodajalec nima vpliva in do katerega lahko pride v odstopnem roku,
  (c) prodajo blaga, izdelanega po posebnih zahtevah potrošnika, blaga po meri ali blaga, izdelanega posebej za posameznega potrošnika,
  (d) prodaja blaga, ki se hitro pokvari ali je pokvarljivo,
  (e) prodaja blaga v zaščitni embalaži, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo in katerega zaščitna embalaža je bila po dostavi poškodovana,
  (f) prodaja blaga, ki se zaradi svoje narave po dostavi lahko neločljivo pomeša z drugim blagom,
  g) prodaja alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, katerih dobava se lahko opravi šele po 30 dneh in katerih cena je odvisna od gibanja cen na trgu, na katerega prodajalec nima vpliva,
  h) izvedba nujnih popravil ali vzdrževanja, ki jih potrošnik izrecno zahteva od prodajalca; to ne velja za pogodbe o storitvah in pogodbe o prodaji blaga, razen rezervnih delov, potrebnih za popravilo ali vzdrževanje, če so bile sklenjene med obiskom prodajalca pri potrošniku in potrošnik teh storitev ali blaga ni naročil vnaprej,
  (i) prodaja zvočnih posnetkov, vizualnih posnetkov, fonogramov, knjig ali računalniške programske opreme, ki se prodajajo v zaščitni embalaži, če potrošnik embalažo odvije,
  (j) prodajo periodike, razen prodaje na podlagi naročniške pogodbe, in prodajo knjig, ki niso dobavljene v zaščitni embalaži,
  (k) zagotavljanje nastanitvenih storitev za namene, ki niso nastanitev, prevoz blaga, najem avtomobilov, zagotavljanje gostinskih storitev ali zagotavljanje storitev, povezanih z dejavnostmi v prostem času, v okviru katerih se prodajalec zaveže, da bo te storitve opravil ob dogovorjenem času ali v dogovorjenem obdobju,
  (l) zagotavljanje elektronskih vsebin, ki niso na otipljivem mediju, če se je zagotavljanje teh vsebin začelo z izrecnim soglasjem potrošnika in je potrošnik izjavil, da je bil ustrezno obveščen, da z izražanjem tega soglasja izgubi pravico do odstopa.
 5. Prodajalec mora prejeti kupčevo obvestilo o odstopu od kupoprodajne pogodbe pred iztekom odstopnega roka. Kupec je dolžan blago poslati nazaj prodajalcu ali ga izročiti prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga, najpozneje v 14 (z besedo: štirinajstih) dneh od dneva odstopa od pogodbe. Za hitro obravnavo zadeve je treba blago vrniti na prodajalčev korespondenčni naslov, tj. na naslov Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava. Podrobnejše informacije o uveljavljanju kupčeve pravice do odstopa od pogodbe ter pravicah in obveznostih pogodbenih strank v primeru odstopa kupca od pogodbe so opredeljene v XI. in XII. členu teh splošnih pogojev poslovanja.
 6. Z odstopom kupca od kupoprodajne pogodbe se kupoprodajna pogodba razveljavi od začetka. Prodajalec prevzame blago in kupcu brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 14 dneh od dneva prejema odstopa od kupoprodajne pogodbe, z nakazilom na kupčev račun vrne kupnino, plačano za blago, vključno s stroški, ki jih je imel kupec v zvezi z naročilom blaga, ter vsa plačila, ki jih je prejel od kupca na podlagi kupoprodajne pogodbe ali v zvezi z njo; prodajalec kupcu vrne plačila iz prejšnjega stavka na enak način, kot ga je uporabil kupec pri svojem plačilu. Kupec in prodajalec se lahko dogovorita o drugačnem načinu plačila, če kupcu v zvezi s tem ne bodo zaračunani dodatni stroški.


Člen XI
Uveljavljanje kupčeve pravice do odstopa

 1. Kupec lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe v skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o varstvu potrošnikov ali v skladu s prvim odstavkom X. člena teh splošnih pogojev poslovanja pri prodajalcu na enega od naslednjih načinov:
 2. a)      v papirni obliki, tj. v obliki priporočenega pisma, naslovljenega na prodajalčev korespondenčni naslov, tj. Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava ali
  b)    s pošiljanjem sporočila po elektronski pošti (email) na elektronski naslov prodajalca ledakcija@ledakcija.si,
  c)    v obliki zapisa na drugem trajnem mediju.
 3. Kupec lahko uporabi obrazec za odstop od pogodbe v skladu z obrazcem za odstop od pogodbe, ki je Priloga 1 teh splošnih pogojev in ki mu ga prodajalec zagotovi z objavo tega obrazca na spletni strani ledakcija.si.
 4. Šteje se, da je odstopni rok ohranjen, če je bilo obvestilo o odstopu od pogodbe poslano prodajalcu najpozneje zadnji dan roka v skladu s členom 7(1) Zakona o varstvu potrošnikov ali v skladu s členom X, odstavek 1 teh splošnih pogojev poslovanja.
 5. V primeru dvoma glede dostave se šteje, da je bilo obvestilo o odstopu od pogodbe, ki ga je poslal kupec, dostavljeno do izteka roka, ki ustreza uporabljenemu načinu dostave, če lahko kupec dokaže, da je bilo poslano na naslov, ki ga je prodajalec kupcu sporočil v skladu s členom 3(1)(b) do (d) Zakona o varstvu potrošnikov, ali na naslov, o spremembi katerega je prodajalec kupca po sklenitvi pogodbe ustrezno obvestil. Če poštne pošiljke, ki vsebuje obvestilo o odstopu od pogodbe, ni mogoče dostaviti prodajalcu iz razlogov, navedenih v členu 34(2)(a), (b) in (d) Zakona št. 324/2011 Coll. o poštnih storitvah ter o spremembi in dopolnitvi nekaterih zakonov, s spremembami, se šteje, da je bilo obvestilo o odstopu od pogodbe dostavljeno na dan njegovega pošiljanja prodajalcu na naslov iz prvega stavka.
 6. Če kupec pravilno in pravočasno odstopi od pogodbe, se vse dodatne pogodbe, povezane s pogodbo, od katere je kupec odstopil, razveljavijo od začetka. Od kupca ni mogoče zahtevati nobenih stroškov ali drugih plačil v zvezi z odstopom od dodatne pogodbe, razen stroškov in plačil iz tretjega odstavka 9. člena in tretjega odstavka 10. člena Zakona o varstvu potrošnikov ter cene storitve, če je predmet pogodbe opravljanje storitve in če je bila storitev opravljena v celoti.
 7. Kupec nosi dokazno breme uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe.


Člen XII
Pravice in obveznosti strank v primeru odstopa od pogodbe s strani kupca

 1. Prodajalec bo kupcu brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v 14 (z besedo: štirinajstih) dneh od datuma prejema obvestila o odstopu od pogodbe, povrnil vsa plačila, ki jih je od njega prejel na podlagi pogodbe ali v zvezi z njo, vključno s stroški prevoza, dostave in poštnine ter drugimi stroški in pristojbinami. Prodajalec povrne kupcu plačila iz prejšnjega stavka na enak način, kot ga je kupec uporabil pri svojem plačilu. Kupec in prodajalec se lahko dogovorita o drugačnem načinu plačila, če kupcu v zvezi s tem ne bodo zaračunani dodatni stroški.
 2. Prodajalec kupcu ni dolžan plačati nobenih dodatnih stroškov, če je kupec izrecno izbral način dostave, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški pomenijo razliko med stroški dostave, ki jih je izbral kupec, in stroški najcenejšega običajnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec.
 3. Prodajalec kupcu ni dolžan vrniti plačil v skladu z odstavkom 1, preden je blago dostavljeno kupcu ali dokler kupec ne dokaže, da je bilo blago vrnjeno prodajalcu.
 4. Kupec mora najkasneje v 14 (z besedo: štirinajstih) dneh od dneva odstopa od pogodbe blago poslati nazaj ali ga izročiti prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga. Prodajalec lahko predlaga, da blago prevzame osebno ali prek osebe, ki jo pooblasti prodajalec. Šteje se, da je rok iz prvega stavka upoštevan, če je bilo blago izročeno v prevoz najpozneje zadnji dan roka. Da bi bila zadeva nemudoma obravnavana, je treba blago vrniti na prodajalčev korespondenčni naslov, tj. na naslov Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava.
 5. V primeru odstopa od pogodbe nosi kupec samo stroške vračila blaga prodajalcu ali osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za prevzem blaga.

 

Člen XIII
Varstvo osebnih podatkov

1.     Z oddajo naročila na ledakcija.si kupec v skladu z Zakonom št. 122/2013 Z. o varstvu osebnih podatkov ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov (v nadaljnjem besedilu: zakon o varstvu osebnih podatkov"), s spremembami, za osebne podatke prodajalca v naslednjem obsegu: ime, priimek, datum rojstva (datum rojstva je neobvezen podatek, ki se uporablja izključno za namene nedvoumne identifikacije kupca pri dobavi blaga), naslov prebivališča, telefonsko številko in e-poštni naslov, da se izvede veljavno naročilo in sklene prodajna pogodba z  prodajalca, izvedbo in dodatno potrditev pogojev kupoprodajne pogodbe, za namen obdelave elektronskega naročila, izvedbe dobave, poravnave plačil in za potrebno komunikacijo med strankama, prodajalec ne bo razkril podatkov kupca tretjim osebam, razen prodajalčevim podizvajalcem, zastopnikom in zlasti (i) kurirski družbi UPS, t. tj. Slovak Parcel Service s.r.o., 31 329 217, s sedežem na naslovu Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, družba, vpisana v poslovni register Okrožnega sodišča Bratislava I, oddelek Sro, vložek št. 3215/B, in samo tiste podatke, ki so potrebni za uspešno izvedbo dobave, in (ii) računovodska družba Milott, s.r.o., IČO: 444062061, s sedežem na naslovu Tehelná 9 917 01 Trnava, za namen obdelave kadrovskih in plačnih evidenc ter za namen vodenja poslovnih knjig. Prodajalec bo ravnal z osebnimi podatki kupca v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Drugim subjektom bo dostop do osebnih podatkov strank omogočen le v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja (zlasti v okviru upravnega ali kazenskega postopka, varstva pravic potrošnikov). Kupec se zaveda, da je dolžan svoje osebne podatke posredovati pravilno in resnično ter da je dolžan prodajalca brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o vsaki spremembi svojih osebnih podatkov.
2.      Osebne podatke bo prodajalec obdeloval in arhiviral v skladu s posebnimi predpisi. Osebni podatki se obdelujejo v elektronski obliki na avtomatiziran način ali v tiskani obliki na neavtomatiziran način. Kupec potrjuje, da so posredovani osebni podatki resnični in nosi odgovornost za neresničnost osebnih podatkov. Prodajalec ima pravico popraviti napačne, nepopolne ali zastarele osebne podatke, uničiti ali blokirati osebne podatke in druge podatke iz prvega odstavka 28. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
3.      Kupec izjavlja, da so vsi podatki, ki jih je posredoval, resnični. Kupec izjavlja, da je seznanjen s posledicami posredovanja lažnih podatkov, zlasti z dejstvom, da se takšno dejanje lahko opredeli kot kaznivo dejanje.
4.      Kupec pooblašča prodajalca, da preveri posredovane podatke o kreditni kartici v ustreznem klicnem centru banke ali družbe za izdajo kreditnih kartic, ki je izdala kreditno kartico.
4.    Kupec pooblašča prodajalca, da

 1. Pravilnik o zasebnosti:
 2. <članek>
 1. Začetne določbe
 2. Vira in kategorije obdelanih osebnih podatkov
 3. Pravni razlog in namen obdelave osebnih podatkov
 4. Obdobje in hramba podatkov
 5. Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca)
 6. Tvoje pravice
 7. Pogoji zasebnosti
 8. Zaključne določbe

 

 1. Osnovne določbe

 

 1. Upravljavec osebnih podatkov v skladu s 4. točko 7. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: "GDPR") je LEDart s.r.o., ID št. 500 205 52, s sedežem na Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava - Nové Mesto & New Town (v nadaljevanju: "upravljavec").
 2. Kontaktni podatki upravitelja so
 1. Osebni podatki so vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva fizična oseba je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, omrežni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.
 2. Pravnik ne imenuje pooblaščenca za varstvo zasebnosti.

 

 1. Viri in kategorije obdelanih osebnih podatkov
 1. Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste mu jih posredovali, in/ali osebne podatke, ki jih je upravljavec pridobil zaradi izpolnitve vašega naročila.
 2. Upravljavec obdeluje vaše identifikacijske podatke, podatke o stikih in podatke o izvajanju pogodb.

 

 1. Zakoniti razlog in namen obdelave osebnih podatkov

.

 1. Na strani upravljavca ni samodejnega individualnega odločanja v smislu člena 22 SUVP.
 2. Zakonska podlaga in namen obdelave osebnih podatkov sta podrobno opisana v spodnji tabeli:

 

Razlog

Namen

Namen

Virec podatkov

Procesorji

Sposobnost pogodbe

Izpolnjevanje naročil

Osebni podatki strank (kontaktni podatki, kraj bivanja) in informacije o naročenem blagu

Obrazec za naročilo

Podizvajalci, poštne storitve, shranjevanje v oblaku, prevozna podjetja, plačilni prehodi

Sposobnost pogodbe

Odgovor na sporočilo, poslano prek kontaktnega obrazca

Kontaktni podatki strank

obrazec za stike, komunikacija prek e-pošte

Podizvajalci, poštne storitve,

Sposobnost pogodbe

Knjigovodstvo

Osebni podatki strank (podatki o vsebini, kraj bivanja) in informacije o naročenem blagu

Računi

Računovodsko podjetje

Pravne obresti

Posredovanje e-poštnega sporočila tretji storitvi za pridobitev pregleda

E-poštni naslov in informacije o naročenem blagu

Obrazec za naročilo

Heureka.sk

Pravne obresti

Zagotavljanje neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje poslovnih obvestil in novic)

Kontaktni podatki strank

Informacije o naročilu

Poštne storitve, podizvajalci

Pravne obresti

Rutinska analiza prometa, odkrivanje napak na strežniku ter preprečevanje goljufij in napadov na strežnik

Psevdoanonimizirani identifikatorji registriranih uporabnikov, kot so ID uporabnika, naslovi IP

Premikanje uporabnika na spletnem mestu, registracija in ustvarjanje anonimnega ID uporabnika, prikaz strani z napako

Google Analytics, storitve spletnega gostovanja

Soglašam

Trženje in spletna promocija

E-pošta, imena vodij, naslovi IP in drugi tehnični identifikatorji

Obrazec za novice

Podjetje za spletno gostovanje in storitve distribucije e-pošte</p

Soglašam

Objava mnenja ali vprašanja o izdelku

Imena in e-poštni naslov stranke

Komunikacija po e-pošti in spletni obrazec

Hramba v oblaku, poštne storitve

Soglasje

Profiliranje za prikazovanje ciljne vsebine na spletu in v neposrednem trženju (glasila)

Prikaz strani določenih izdelkov, ki si jih uporabnik ogleduje

Klikanje na povezave do podrobnosti izdelka

Podjetje za spletno gostovanje

 

 1. Obdobje hrambe podatkov
 1. Upravljavec hrani osebne podatke
 • za obdobje, potrebno za uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem, ter uveljavljanje zahtevkov, ki izhajajo iz tega pogodbenega razmerja (15 let od konca pogodbenega razmerja).
 • za obdobje do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov v namene trženja, če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve.
 1. Po izteku obdobja hrambe upravljavec izbriše osebne podatke.

 

 1. Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca)
 1. Prejemniki osebnih podatkov so osebe
 • vključeni v dobavo blaga/storitev/izvedbo plačil po pogodbi,
 • zagotavljanje storitev delovanja e-trgovine in drugih storitev v zvezi z delovanjem e-trgovine,
 • zagotavljanje marketinških storitev.
 1. Upravljavec namerava osebne podatke prenesti v tretjo državo (državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo. Prejemniki osebnih podatkov v tretjih državah so ponudniki poštnih storitev in storitev v oblaku.

 

 1. Vaše pravice
 1. V skladu s pogoji, določenimi v GDPR, imate
 • pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov v skladu s členom 15 Splošne uredbe o varstvu podatkov,
 • pravico do popravka vaših osebnih podatkov v skladu s členom 16 SUVP ali, kjer je to primerno, do omejitve obdelave v skladu s členom 18 SUVP.
 • pravica do izbrisa osebnih podatkov v skladu s členom 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • pravica do ugovora obdelavi v skladu s členom 21 SUVP in
 • pravica do prenosljivosti podatkov v skladu s členom 20 SUVP.
 • pravica do preklica soglasja za obdelavo v pisni ali elektronski obliki na naslov ali elektronsko pošto upravljavca iz člena 1(2) teh pogojev.
 1. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri Uradu za varstvo osebnih podatkov, če menite, da je bila kršena vaša pravica do varstva osebnih podatkov.

 

 1. Pogoji za varnost osebnih podatkov
 1. Upravljavec izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.
 2. Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za zavarovanje shranjevanja in hranjenja osebnih podatkov v papirni obliki, zlasti z uporabo ključavnic, gesel in protivirusne programske opreme.
 3. Upravljavec izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo osebe, ki jih upravljavec pooblasti.

 

 1. Končne določbe
 1. Z oddajo naročila iz spletnega obrazca za naročilo potrjujete, da ste seznanjeni s politiko zasebnosti in da jo v celoti sprejemate.
 2. S temi pogoji se strinjate tako, da prek spletnega obrazca za naročilo označite polje za soglasje. Z označitvijo soglasja potrjujete, da ste seznanjeni s politiko zasebnosti in da jo v celoti sprejemate.
 3. Upravitelj ima pravico spremeniti te pogoje. Novo različico politike zasebnosti bo objavil na svojem spletnem mestu, prav tako pa vam bo novo različico politike zasebnosti poslal na e-poštni naslov, ki ste ga posredovali upravljavcu.

 

Ti pogoji začnejo veljati 25.5.2018.
 
Člen XIV
Alternativno reševanje sporov

 
1. 
V primeru, da kupec ni zadovoljen z načinom obravnave njegove pritožbe s strani prodajalca ali meni, da je prodajalec kršil njegove pravice, ima kupec pravico, da se obrne na prodajalca z zahtevo za povrnitev škode. Če prodajalec na zahtevo kupca iz prejšnjega stavka odgovori negativno ali na takšno zahtevo ne odgovori v 30 dneh od dneva, ko jo je kupec poslal, ima kupec pravico vložiti predlog za začetek alternativnega reševanja spora v skladu z določbami 12. člena zakona št. 391/2015 Z. o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov (v nadaljevanju "Zakon o alternativnem reševanju potrošniških sporov"). Za alternativno reševanje potrošniških sporov s prodajalcem je pristojen (i) slovaški trgovinski inšpektorat, ki ga lahko v ta namen kontaktirate na naslovu Centralni inšpektorat SOI, Oddelek za mednarodne odnose in ARS, Prievozská 32, poštni predal 29, 827 99 Bratislava ali elektronsko na  ars@soi.sk ali adr@soi.sk ali (ii) drugo ustrezno pooblaščeno pravno osebo, ki je vpisana na seznam subjektov za alternativno reševanje sporov, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarstvo Slovaške republike (seznam pooblaščenih subjektov je na voljo na http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pri čemer ima kupec pravico izbrati, na katerega od zgoraj navedenih subjektov za alternativno reševanje sporov se bo obrnil. To ne vpliva na možnost, da se obrnete na sodišče. Kupec lahko uporabi spletno platformo za reševanje sporov, ki je na voljo na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 
2.       Kupčev predlog za začetek alternativnega reševanja sporov mora v skladu s tretjim odstavkom 12. člena Zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov vsebovati:
 
a)    ime in priimek potrošnika, naslov za dostavo, elektronski naslov in telefonski kontakt, če obstaja,
b)    natančno oznako prodajalca,
c)      popoln in jasen opis bistvenih dejstev,
d)    navedbo, kaj kupec kot potrošnik išče,
e)    datum, ko se je kupec kot potrošnik obrnil na prodajalca z zahtevo za povrnitev škode, in informacijo, da je bil poskus rešitve spora neposredno s prodajalcem neuspešen,
f)      izjavo, da isti predlog ni bil poslan drugemu subjektu za alternativno reševanje sporov, da o zadevi ni odločalo sodišče ali arbitraža, da v zadevi ni bil sklenjen mediacijski sporazum ali da alternativno reševanje sporov ni bilo zaključeno na način, določen v oddelku 20, odstavku 1.
 
Vlogo lahko predložite v papirni obliki, elektronsko ali ustno na zapisnik. Kupec lahko za predložitev predloga uporabi obrazec, katerega vzorec je kupcu na voljo za prenos na prodajalčevi spletni strani ledakcija.si in ki je na voljo tudi na spletni strani ministrstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) in katerega koli subjekta za alternativno reševanje sporov. Kupec predlogu priloži dokumente, povezane s predmetom spora, ki dokazujejo dejstva, navedena v predlogu.
 

Člen XV
Končne določbe

 1. Pri nakupu blaga na ledakcija.si se s strani kupca predpostavlja poznavanje tehničnih možnosti interneta in sprejemanje morebitnih težav, povezanih s tehnologijo.
 2. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne povezave s spletnim mestom ledakcija.si. Za zaščito računalnika ali podatkov v računalniku je odgovoren kupec.
 3. Prodajalec opozarja, da se lahko informacije, navedene na ledakcija.si, posodobijo brez predhodnega obvestila.
 4. Prodajalec ni odgovoren nobeni drugi stranki za kakršno koli neposredno, posredno ali posebno škodo, povzročeno z uporabo informacij s spletnega mesta ledakcija.si.
 5. Prodajalec lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni blago, navedeno na ledakcija.si.
 6. Prodajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali dopolni te splošne pogoje poslovanja. Spremembe in/ali dopolnitve teh splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati z dnem objave na ledakcija.si.
 7. Pogodbenici se strinjata, da bosta vse spore, ki med njima izhajajo iz pravnih razmerij na podlagi pogodbe ali povezanih pogodb, vključno s spori glede veljavnosti, razlage in prenehanja te pogodbe, po možnosti reševali sporazumno.
 8. Kupec z oddajo elektronskega naročila prodajalcu potrdi tudi brezpogojno sprejetje prodajalčevih splošnih pogojev poslovanja.

 

Člen XV

Specialnosti, popusti, tekmovanja.

 1. Promocija "kupon za popust" je namenjena spodbujanju ponovnih nakupov. Zato velja le za naslednje naročilo, ki ga ustvari stranka, in ne za že ustvarjeno naročilo. Prav tako ni dovoljeno preklicati naročila, da bi ustvarili novo naročilo z naknadno uporabo kupona za popust. Kupon za popust začne veljati šele po izpolnitvi kupoprodajne pogodbe v zvezi z naročilom, za katerega je bila kupcu v njegov e-poštni predal poslana koda kupona za popust, tj. po plačilu in prevzemu blaga. Kupon, uporabljen drugače, kot je navedeno, ne bo sprejet.


V Bratislavi 01.02.2016

 

Časovno omejena promocija:
10 % popust na vse - Koda za popust:
SUMMER10