Razpored oglaševanja

 

Razpored oglaševanja

E-SHOP LEDAKCIJA
 
Člen I
Splošne določbe
 
1.   Ta pritožbeni postopek ureja postopek družbe LEDart s r. 500 205 52, ID za DDV: SK2120146798 , ID za DDV: 2120146798 , vpisana v poslovni register Okrožnega sodišča Bratislava I, oddelek Sro, vložna številka: 2120146798 , vpisana v poslovni register Okrožnega sodišča Bratislava I, oddelek Sro, vložna številka. 107108/B, (v nadaljevanju "Prodajalec") in kupec (v nadaljevanju "Kupec") pri uveljavljanju pravic iz odgovornosti prodajalca za napake blaga, kupljenega na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med kupcem in prodajalcem na daljavo (v nadaljevanju "Kupoprodajna pogodba") prek e-trgovine na spletni strani www.ledakcija.si (v nadaljevanju "ledakcija.si") ter pravice in obveznosti kupca in prodajalca (prodajalec in kupec skupaj v nadaljevanju "pogodbeni stranki") v zvezi s tem.
2.   Postopek kupca, ki je potrošnik v smislu člena 52(4) Zakona št. 40/1964 Zb. Civilni zakonik, s spremembami (v nadaljevanju "Civilni zakonik"), pri uveljavljanju pravic iz odgovornosti prodajalca za napake blaga, kupljenega na ledakcija.si, ter ureditev pravic in obveznosti strank v zvezi s tem urejajo § 619 do § 627 Civilnega zakonika in Zakon št. 250/2007 Z. z. 372/1990 Coll. o prekrških, s spremembami (v nadaljevanju "Zakon o varstvu potrošnikov"), ter Zakon št. 102/2014 Coll. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov (v nadaljnjem besedilu: "Zakon o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga na daljavo").
3.      Postopek kupca, ki ni potrošnik v smislu člena 52(4) civilnega zakonika, pri uveljavljanju pravic iz odgovornosti prodajalca za napake blaga, kupljenega na Ledakciji.si 513/1991 Z.z., trgovinski zakonik, s spremembami (v nadaljevanju "trgovinski zakonik").
4.     Kupec z elektronskim naročilom prodajalcu potrdi, da je prebral prodajalčev reklamacijski postopek in da se z njim brezpogojno strinja. V trenutku, ko prodajalcu pošljete elektronsko naročilo, postane pritožbeni postopek za kupca zavezujoč.
5.      Pritožbeni postopek je javno dostopen na spletni strani ledakcija.si in na sedežu podjetja Vajnorská 127/E, 83104 Bratislava.

Člen II
Pregled blaga ob prejemu

1.      Kupec mora ob prejemu blaga preveriti, ali embalaža, v kateri je blago pakirano, ni poškodovana. V primeru poškodbe je treba s prevoznikom - kurirsko službo na kraju dostave blaga sestaviti zapisnik o pomanjkljivostih, ugotovljenih med prevozom. Če kupec prevzame blago kljub očitni poškodbi embalaže, prodajalec iz tega razloga ne bo priznal nobenih poznejših zahtevkov.
2.      Kupec je dolžan dobavljeno blago pregledati brez nepotrebnega odlašanja po njegovem prejemu.
3.      Če kupec ugotovi nepopolnost blaga ali kakršno koli škodo na blagu, ki je nastala pri prevozu in se ne kaže v zunanjih poškodbah embalaže, je dolžan takoj vložiti reklamacijo pri prodajalcu. Če kupec ne vloži reklamacije pri prodajalcu v roku iz prejšnjega stavka, se šteje, da je dobava blaga popolna in brez napak in reklamacije iz tega naslova niso sprejete.
4.      Kupec je dolžan pri prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja uveljavljati napake blaga, kupljenega na Ledakcija.si, pod pogoji, določenimi v ustreznih določbah trgovinskega zakonika in civilnega zakonika, s spremembami.

Člen III
REŠEVANJE PRITOŽBE IN ODPOVED POGODBE
 
1.       Odstop od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga v skladu z zakonom o   Varstvo potrošnikov pri prodaji blaga na daljavo


V primeru, da je kupoprodajna pogodba sklenjena z uporabo sredstev komuniciranja na daljavo (v tem primeru elektronskega poslovanja prek interneta) in v primeru, da je prodajalec kupcu kot potrošniku pravočasno in pravilno posredoval informacije o pravici do odstopa od pogodbe v skladu s členom 3(2)(2)(a) in (b) tega zakona. 1(h) Zakona o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga na daljavo, ima kupec kot potrošnik pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe v roku 14 (z besedo: štirinajstih) dni od prejema blaga, tudi brez navedbe razloga v skladu z določbami prvega odstavka 7. člena Zakona o varstvu potrošnikov.
 
Podrobna navodila o kupčevi pravici do odstopa od kupoprodajne pogodbe in podrobne informacije o uveljavljanju kupčeve pravice do odstopa od kupoprodajne pogodbe ter o pravicah in obveznostih strank v primeru odstopa kupca od pogodbe so določene v X, XI in XII členu prodajalčevih splošnih pogojev, katerih besedilo je objavljeno na Ledakciji.si
 
2.       Uveljavljanje pravice do zamenjave ali popravila (odprave napak) blaga, odstop od pogodbe zaradi napak blaga
 
2. 1        Prodajalec je odgovoren za napake, ki jih ima prodani izdelek, ko ga prejme kupec. Če ima blago napako, ki jo je mogoče odpraviti, ima kupec pravico, da jo brezplačno, pravočasno in pravilno odpravi. Prodajalec mora napako odpraviti brez nepotrebnega odlašanja. Kupec lahko namesto odprave napake zahteva zamenjavo blaga ali, če se napaka nanaša le na del blaga, zamenjavo dela, če to prodajalcu ne povzroči nesorazmernih stroškov glede na ceno blaga ali resnost napake. Prodajalec lahko vedno, namesto da bi odpravil napako, zamenja izdelek z napako z brezhibnim, če to kupcu ne povzroča resnih nevšečnosti. Prodajalec lahko vedno namesto odstranitve napake zamenja blago z napako z brezhibnim blagom, razen če to kupcu povzroči resne nevšečnosti.

Če je blago z napako, ki je ni mogoče odstraniti in ki onemogoča pravilno uporabo blaga kot blaga brez napake, ima kupec pravico do zamenjave blaga ali odstopa od pogodbe. Enake pravice veljajo za kupca, če je napake mogoče odpraviti, vendar kupec blaga ne more pravilno uporabljati zaradi ponovnega pojava napake po popravilu ali zaradi večjega števila napak. Če obstajajo druge nepopravljive napake, je kupec upravičen do razumnega popusta na ceno blaga.
 
Kupec lahko uveljavlja pravico do popravila ali zamenjave blaga na enega od naslednjih načinov, in sicer:
 
(A) 
Tako, da pisno reklamacijo skupaj z blagom in dokazilom o nakupu blaga pošlje po pošti na prodajalčev poštni naslov in na:
 
LEDart s. r.o.

Vajnorská 127/E, 831 04 Bratislava
Tel: +421 917 48 28 99
E-pošta: ledakcija@ledakcija.si
 
Prodajalec si pridržuje pravico, da blaga, ki ga kupec pošlje ob dostavi, ne sprejme.
 
(B)   V prodajalčevih prostorih, tj.
 
2.2      Če kupec uveljavlja zahtevek, je prodajalec ali zaposleni ali imenovana oseba, ki jo je prodajalec pooblastil, dolžan poučiti kupca o njegovih pravicah po civilnem zakoniku, ki so določene v odstavku 2. 1 tega pravilnika o reklamacijah, tj. pravico zahtevati zamenjavo blaga, popravilo (odpravo napake) blaga, primeren popust na ceno blaga ali pravico do odstopa od pogodbe.
 
Prodajalec ali njegov pooblaščeni delavec je dolžan na podlagi kupčeve odločitve o tem, katero od pravic iz garancije uveljavlja, določiti način obravnave reklamacije takoj, v zahtevnih primerih najpozneje v 3 delovnih dneh od datuma reklamacije, v utemeljenih primerih, zlasti če je potrebna zahtevna tehnična ocena stanja blaga, pa najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije. Po določitvi načina obravnave pritožbe se pritožba obravnava takoj; v utemeljenih primerih se lahko obravnava tudi pozneje, vendar obravnava pritožbe ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma pritožbe. Po poteku roka za obravnavo reklamacije ima kupec pravico do odstopa od pogodbe ali pravico do zamenjave izdelka za nov izdelek (četrti odstavek 18. člena Zakona o varstvu potrošnikov).
 
V primeru reklamacije, vložene v 12 mesecih po nakupu blaga, lahko prodajalec obravnava reklamacijo tako, da jo zavrne le na podlagi strokovne ocene. Ne glede na izid strokovne ocene od kupca ni mogoče zahtevati, da plača stroške strokovne ocene ali kakršne koli druge stroške, povezane s strokovno oceno. Prodajalec je dolžan kupcu posredovati kopijo strokovne ocene, ki utemeljuje zavrnitev reklamacije, najkasneje v 14 dneh od datuma obravnave reklamacije.

Če prodajalec zavrne reklamacijo, vloženo po 12 mesecih od nakupa blaga, je prodajalec dolžan kupca obvestiti o osebi, kateri lahko izdelek pošlje v strokovno oceno, ta podatek pa mora biti vključen v dokument o obravnavi reklamacije. Za namene obravnave reklamacij se za strokovno oceno šteje mnenje pooblaščene osebe ali osebe, ki jo proizvajalec pooblasti za izvajanje garancijskih popravil (člen 2(n) Zakona o varstvu potrošnikov).
 
Če se izdelek pošlje pooblaščeni osebi v strokovno oceno, stroške strokovne ocene in vse druge povezane stroške, ki upravičeno nastanejo, nosi prodajalec, ne glede na rezultat strokovne ocene. Če kupec s strokovno oceno dokaže prodajalčevo odgovornost za napako, lahko kupec ponovno uveljavlja zahtevek; garancijski rok med izvajanjem strokovne ocene ne poteče. Prodajalec je dolžan kupcu v 14 dneh od datuma ponovne uveljavitve zahtevka povrniti vse stroške, ki so nastali zaradi strokovne ocene, in vse povezane stroške, ki so razumno nastali. Ponovno uveljavljenega zahtevka ni mogoče zavrniti.
 
2.3       Prodajalec je dolžan kupcu izdati potrdilo o uveljavljanju zahtevka (osmi odstavek 18. člena Zakona o varstvu potrošnikov). Ko je reklamacija vložena na način iz točke 2.1 (A) zgoraj, tj. ko je pisna reklamacija dostavljena skupaj z blagom po pošti na prodajalčev korespondenčni naslov, prodajalec kupcu takoj, najpozneje pa skupaj z dokazilom o poravnavi reklamacije, pošlje potrditev reklamacije, in sicer tako, da kupcu na njegov elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu blaga, pošlje potrditveno sporočilo. V primeru reklamacije, vložene na način iz točke 2.1 (B) zgoraj, tj. z vložitvijo reklamacije v prodajalčevih prostorih, mora prodajalec kupcu kot potrditev reklamacije izdati kopijo poročila o reklamaciji.
 
2.4      Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisni dokument o obravnavi reklamacije najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije (deveti odstavek 18. člena Zakona o varstvu potrošnikov).

Člen IV
Garancijski pogoji in garancijski rok


1.      Kupcu se za dobavljeno blago odobri garancijski rok 24 ali 36 mesecev. Garancijski rok začne teči na dan dobave blaga kupcu. Blago z napako in zahtevki, ki izhajajo iz blaga z napako, morajo biti vloženi pred iztekom garancijskega obdobja. Po poteku garancijskega roka pravica do reklamacije preneha.
2.      Vsako blago, kupljeno pri prodajalcu, mora biti ob dostavi kupcu opremljeno z računom (dokazilo o nakupu blaga), ki služi tudi kot garancijski dokument.
3.     Reklamirati je mogoče le blago, kupljeno pri prodajalcu in plačano v celoti. Kupec je dolžan čim natančneje opisati napako, za katero blago uveljavlja reklamacijo.
4.       Sprememba lastnosti blaga, do katere je prišlo v garancijskem roku zaradi obrabe, nepravilne uporabe, neustrezne ali neprimerne nege, zaradi naravnih sprememb materialov, iz katerih je blago izdelano, zaradi škode, ki jo povzroči kupec ali tretja oseba, ali drugega neustreznega posega, se ne šteje za napako blaga.

5. Preseganje teh vrednosti, zlasti uporaba v prostorih, kjer je potrebna osvetlitev 24 ur na dan, se šteje za nepravilno uporabo izdelka in reklamacija ne bo priznana.

 


Člen V
Alternativno reševanje sporov
 
1.     V primeru, da kupec ni zadovoljen z načinom obravnave njegove pritožbe s strani prodajalca ali meni, da je prodajalec kršil njegove pravice, ima kupec pravico stopiti v stik s prodajalcem in zahtevati odškodnino. Če prodajalec na zahtevo kupca iz prejšnjega stavka odgovori negativno ali na takšno zahtevo ne odgovori v 30 dneh od dneva, ko jo je kupec poslal, ima kupec pravico vložiti predlog za začetek alternativnega reševanja spora v skladu z določbami 12. člena zakona št. 391/2015 Z. o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov (v nadaljevanju "Zakon o alternativnem reševanju potrošniških sporov"). Za alternativno reševanje potrošniških sporov s prodajalcem je pristojen (i) slovaški trgovinski inšpektorat, ki ga lahko v ta namen kontaktirate na naslovu Centralni inšpektorat SOI, Oddelek za mednarodne odnose in ARS, Prievozská 32, poštni predal 29, 827 99 Bratislava ali elektronsko na  ars@soi.sk ali adr@soi.sk ali (ii) drugo ustrezno pooblaščeno pravno osebo, ki je vpisana na seznam subjektov za alternativno reševanje sporov, ki ga vodi Ministrstvo za gospodarstvo Slovaške republike (seznam pooblaščenih subjektov je na voljo na http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pri čemer ima kupec pravico izbrati, na katerega od navedenih subjektov za alternativno reševanje sporov se bo obrnil. To ne vpliva na možnost, da se obrnete na sodišče. Kupec lahko uporabi spletno platformo za reševanje sporov, ki je na voljo na http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 
2.       Kupčev predlog za začetek alternativnega reševanja sporov mora v skladu s tretjim odstavkom 12. člena Zakona o alternativnem reševanju potrošniških sporov vsebovati:
 
a)    ime in priimek potrošnika, naslov za dostavo, elektronski naslov in telefonski kontakt, če obstaja,
b)    natančno oznako prodajalca,
c)      popoln in jasen opis bistvenih dejstev,
d)    navedbo, kaj kupec kot potrošnik išče,
e)    datum, ko se je kupec kot potrošnik obrnil na prodajalca z zahtevo za povrnitev škode, in informacijo, da je bil poskus rešitve spora neposredno s prodajalcem neuspešen,
f)      izjavo, da isti predlog ni bil poslan drugemu subjektu za alternativno reševanje sporov, da o zadevi ni odločalo sodišče ali arbitraža, da v zadevi ni bil sklenjen mediacijski sporazum ali da alternativno reševanje sporov ni bilo zaključeno na način, določen v oddelku 20, odstavku 1.
 
Vlogo lahko predložite v papirni obliki, elektronsko ali ustno na zapisnik. Kupec lahko za predložitev predloga uporabi obrazec, katerega vzorec je kupcu na voljo za prenos na prodajalčevi spletni strani Ledakcija.si in ki je na voljo tudi na spletni strani ministrstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) in katerega koli subjekta za alternativno reševanje sporov. Kupec predlogu priloži dokumente, povezane s predmetom spora, ki dokazujejo dejstva, navedena v predlogu.
.Člen VI
Končne določbe

 
1.   Prodajalec si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni in/ali dopolni pritožbeni postopek. Spremembe in/ali dopolnitve tega pritožbenega postopka začnejo veljati z dnem objave na ledakcija.si.
 
V Bratislavi dne 01.02.2016